Umowa ON-LINE – Klient Specjalny

UMOWA NUMER ..../WB/2021
z dnia _ _. _ _.2021 r.

zawarta pomiędzy:

Spółką Irat Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 63 w Chorzowie, wpisana do KRS pod numerem 0000610877, NIP 627-274-55-79, REGON 364201736, reprezentowana przez Członków Zarządu – Sławomir Iwon, Mariusz Kierat, zwaną

w dalszej części Wynajmującym

a

reprezentowana przez:

zwaną w dalszej części Usługobiorcą

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajęcie części powierzchni użytkowej biura wraz
z wyposażeniem, zlokalizowanym w 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 63 na potrzeby związane z rejestracją siedziby Firmy najemcy.

§2

1. Wynajmujący zezwala najemcy na używanie lokalu, o którym mowa w § 1, wyłącznie jako siedziby podmiotu gospodarczego Najemcy, w zakresie wskazanym w niniejszej umowie i wyłącznie w okresie jej obowiązywania.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż lokal o którym mowa w § 1 jest używany także przez inne podmioty będące najemcami na zasadach analogicznych jak w niniejszej Umowie. Najemca oświadcza tym samym, że okoliczność ta nie stanowi naruszenia niniejszej umowy przez wynajmującego.
3. Wynajmujący nie ma obowiązku uzyskiwania zgody ani informowania najemcy o zawarciu lub rozwiązaniu umów z innymi podmiotami użytkującymi lokal, o którym mowa w § 1.

§3

1. Najemca zobowiązuje się do używania adresu określonego w § 1 umowy, wyłącznie zgodnie
z zakresem określonym w § 2.
2. Najemca nie ma prawa do wprowadzania do lokalu określonego w § 1 żadnego dodatkowego wyposażenia czy personelu, chyba, że za wyraźną pisemną zgodą Wynajmującego.
3. Najemca nie ma prawa do oznaczenia lokalu i jego otoczenia w sposób inny niż zezwoli na to Wynajmujący.
4. Najemca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną.
5. Najemca nie ma prawa do podnajmu lokalu określonego w § 1.
6. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń (biuro, sala konferencyjna)
udostępnionych przez Wynajmującego, znajdujących się w lokalu określonym w § 1 umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z wynajmującym.
7. Termin udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w pkt.1, najemca musi każdorazowo ustalić z wynajmującym.
8. Płatność za wykorzystane pomieszczenie następuje gotówką lub przelewem na podstawie
wystawionej przez wynajmującego faktury.

§4

1. Wynajmujący zobowiązuje się w ramach Umowy do obsługi korespondencji najemcy, polegającej na przyjmowaniu i przechowywaniu dostarczonych przesyłek pocztowych oraz informowaniu pocztą e-mail najemcy o posiadanej korespondencji.
2. Najemca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za negatywne skutki powstałe
w wyniku nie odebrania w terminie należącej do niego poczty i jednocześnie zwalnia Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nie odebrania korespondencji przez najemcę.

§5

1. Najemca będzie traktował informacje związane z niniejszą umową jako informacje poufne oraz nie będzie udostępniał żądnych informacji związanych z treścią lub wykonywaniem niniejszej umowy osobom trzecim, chyba że posiada pisemną zgodę Wynajmującego.
2. W przypadku nie dotrzymania przez najemcę zobowiązania określonego w pkt.1, Najemca poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego wynikające.
3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych najemcy do celów związanych z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) i oświadcza, iż został poinformowany
o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

§6

1. Strony ustalają, że będą rozliczać koszty i opłaty z tytułu niniejszej Umowy
w oparciu o okresy kwartalne liczone od dnia podpisania niniejszej Umowy (zwane dalej „Okresem Rozliczeniowym”). Za pierwszy okres rozliczeniowy Strony uznają okres od dnia podpisania niniejszej Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym to umowa została podpisana. Kolejne okresy będą rozpoczynać się pierwszego dnia kolejnego kwartału i kończyć się ostatniego dnia owego kwartału.
2. Z tytułu niniejszej umowy najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz wynajmującego kwartalnej opłaty wynikającej z §9 za wynajętą część lokalu określoną w §1 za każdy okres rozliczeniowy, płatny w terminie do 14 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego gotówką w siedzibie wynajmującego lub przelewem na niżej podane konto:
Bank: BNP PARIBAS
Konto: 69 1750 0012 0000 0000 3273 4324
3. Opłata miesięczna może być waloryzowana nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do niniejszej Umowy.
4. W przypadku przekroczenia przez najemcę terminu uiszczenia miesięcznej opłaty określonej
w § 6 pkt.2, najemca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do zewnętrznych kancelarii prawnych oraz firm windykacyjnych w celu przeprowadzenia egzekucji zaległych należności.

§7

1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a. gdy najemca zalega z zapłatą określoną w § 6 pkt.2 lub innych opłat przez okres dłuższy niż 30 dni,
b. rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez najemcę,
c. utraty prawa do korzystania z lokalu określonego w § 1 przez Wynajmującego.
3. W razie rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym przez wynajmującego, najemca traci prawo do zwrotu części opłaty należnej za okres po rozwiązaniu Umowy.
4. W każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy najemca zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, do zmiany adresu siedziby podmiotu gospodarczego w dokumentach rejestrowych najemcy i do przesłania w powyżej określonym terminie zawiadomienia do Wynajmującego o dokonaniu takiej zmiany wraz ze skanem lub kserokopią dokumentu, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, informującym o dokonanej zmianie.
5. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązek ten zostaje spełniony również w przypadku złożenia przez najemcę, w powyżej określonym terminie do właściwego organu wniosku o wykreślenie i zmianę adresu, o którym mowa w niniejszym ustępie, z tym zastrzeżeniem, że najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o spełnieniu swojego zobowiązania (poprzez przedłożenie kserokopii lub skanu odpowiednich dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu z odpowiednich organów.
6. W przypadku nie przedstawienia przez Najemcę dokumentów potwierdzających spełnienie zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 i 5, wynajmujący niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy o wygaśnięciu niniejszej Umowy i braku uprawnienia najemcy do posługiwania się przedmiotowym adresem, jako adresem siedziby firmy i miejscem prowadzenia działalności gospodarczej najemcy. W takim przypadku najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu kary umownej w wysokości 2000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), płatnej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez najemcę wezwania do jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu przez Wynajmującego.

§8

1. Wynajmujący jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe z tytułu nie odebrania przez najemcę
w terminie jakichkolwiek przesyłek.
2. Wynajmujący jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści powstałe z tego tytułu, że pod adresem, o którym mowa § 1 niniejszej Umowy, jest jedynie zarejestrowana firma najemcy, a nikt z pracowników najemcy nie przebywa pod tym adresem i nie jest to adres do kontaktów bezpośrednich z firmą najemcy.

§9

Strony zgodnie postanawiają, że dokumenty księgowe, środki trwałe, nietrwałe, materialne, niematerialne oraz prawne Najemcy nie będą przechowywane przez Irat Corporation Sp. z o.o. jak również nie są i nie będą przechowywane pod adresem ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów; Kościuszki 63, 41-503 Chorzów; ul. Zabrzańska 24, 41-700 Ruda Śląska.

Dane kontaktowe Usługobiorcy, służące do realizacji niniejszej umowy:

Adres do korespondencji:

Telefon kontaktowy:

e-mail:

Strony zgodnie postanawiają, że opłata za pierwszy miesiąc rozliczeniowy wynosi 200,00 zł brutto.

§10

Zakres usług objętych umową

I. Obsługa poczty przychodzącej

1. Najemca upoważnia Wynajmującego do odbierania w jego imieniu wszelkich przesyłek
przesłanych na adres o którym mowa w § 1 umowy. Najemca zwalnia Wynajmującego
z jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania mogące powstać dla Najemcy wskutek odebrania korespondencji w jego imieniu. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Wynajmujący zapewnia odbieranie korespondencji przychodzącej oraz jej przechowywanie do czasu wysyłki w ilości do 30 szt. na miesiąc.
3. W przypadku przesyłek, których waga przekracza 1kg lub którykolwiek wymiar przekracza
50 cm a ilość ich przekracza 5 sztuk na miesiąc Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia
przesyłki bądź naliczyć dodatkową opłatę informując o tym Najemcę.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaniechania odbioru korespondencji jeżeli Najemca zalega z płatnościami więcej niż 14 dni za jakiekolwiek usługi świadczone przez Wynajmującego.
5. Jeżeli liczba odebranych w miesiącu przesyłek przekroczy 30 sztuk Wynajmujący zażądania dodatkowej opłaty - 1 zł brutto (słownie: jeden złotych 00/100) za każdą dodatkową przesyłkę listową - za każdy miesiąc, w którym liczba odebranych przesyłek przekroczy 30 sztuk.
6. Każdorazowo Najemca będzie informowany przez Wynajmującego o nadejściu przesyłki e-mailem – czas powiadomienia do 48 godzin od chwili odebrania korespondencji.
7. Strony ustalają, że wszelka korespondencja nieodebrana przez Najemcę w terminie 60 dni od daty odebrania może zostać zniszczona przez Wynajmującego.
8. W przypadku gdy ilość przesyłek przechowywanych przez Wynajmującego przesłanych do
Najemcy przekroczy wartość wynikającą z umowy, Wynajmujący ma prawo do odesłania tych przesyłek na adres korespondencyjny Najemcy. W przypadku nie odebrania przesyłek przez Najemcę, Wynajmujący nie ma obowiązku przyjmowania ich zwrotu, tym samym Najemca zwalnia Wynajmującego z jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej na skutek takiej sytuacji.
9. Skanowanie dokumentów zależne jest od wybranego pakietu usług: 50,00 zł – brak skanowania; 70,00 zł – do 30 stron miesięcznie; 90,00 zł – do 100 stron miesięcznie.
10. Za pisemnie zlecone usługi dodatkowej (między innymi.: sporządzanie pism urzędowych,
procesowych lub innych) świadczonej na rzecz Najemcy przez Wynajmującego,
Wynajmujący nalicza każdorazowo dodatkową opłatę zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Najemcą płatną w dniu przekazania danego pisma lub zgodnie z ustaleniami stron.
11. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami dokonane za pośrednictwem adresu mailowego
Najemcy wskazanego w umowie (lub później dodanych adresów mailowych odrębną
dyspozycją mailową z maila wskazanego w niniejszej umowy) i zaakceptowanych przez
Wynajmującego z adresu mailowego kontakt@wirtualnebiuro.info.pl uważa się za właściwe na równi z ustaleniami powstałymi w wyniku podpisania umowy.

§11

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z umową i akceptuję jej treść

Dane do wpłaty:
600,00 PLN

Bank: BNP PARIBAS
Konto: 69 1750 0012 0000 0000 3273 4324

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IRAT Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ON-LINE.